Fritz von Dardel

Nordisk familjebok
Stockholm, 1906

Fritz von Dardel
Update
11 Oct 2011


Dardel, Fritz Ludvig, konstnär, f. 24 mars 1817 i Neuchâtel, blef vid sexton års ålder konstapelkadett vid Vendes artilleriregemente, 1837 underlöjtnant vid Svea lifgarde och avancerade till öfverstelöjtnant i armén 1862. Han blef 1850 adjutant hos kronprinsen, sedermera Karl XV, var 1858–62 militärattaché i Paris samt blef 1864 kabinettskammarherre hos Karl XV och s. å. öfverintendent och preses i Akademien för de fria konsterna, af hvilken han 1861 invalts till hedersledamot.

Såsom akademiens preses, ordförande i Nationalmuseets nämnd i 25 år (1867–92) och personlig vän till konung Karl var D. i tillfälle att på mångahanda sätt gagna den svenska konsten. Det var under hans ledning, som Stockholms konstförening ombildades och fick sin lokal i den nyuppförda s. k. ateljébyggnaden vid Kungsträdgården. För konsthandtverkets höjande arbetade D. genom att väcka förslag om och taga verksam del i upprättandet af Svenska slöjdföreningens konstindustrinmseum i Stockholm. Vid flera konstutställningar i Europa (1867, 1871, 1873 och 1878) samt i Philadelphia (1876) var han juryman. För konsten och konstindustrien på internationella utställningen i London 1871 utgaf han från trycket en redogörelse 1872.

Själf hade D. någon tid idkat studier på Cogniets och E. Lamis ateljéer i Paris och var en begåfvad dilettant, som med förkärlek egnade sig åt karikatyrteckningen. Han lämnade flera teckningar till "Ny illustrerad tidning" under dess första skede och utgaf många häften litografier: Minnen från Stockholm, ritade af D–l (h. 1–2, i förening med J. A. Cronstedt, 1840–41, h. 3–5, 1841–44), Teckningar ur dagens händelser (1848–52), Gubben med skåpet (1849), Familjen Tutings lustresa till Bomarsund (1853) m. fl. samt planschverket Svenska och norska arméerna samt flottorna i deras nuvarande uniformering (1–8, 1861–63). D. tog 1882 afsked från öfverintendentsämbetet och 1885 från presidiet i konstakademien. Död i Stockholm 27 maj 1901.


Källa: http://runeberg.org/nfbe/0742.html
Se också med många detaljer: Riksarkivet.

Page prepared by François de Dardel